Referat Generalforsamling 5-9-2019

Bogense land og strandjagtforening

torsdag den 5.9.2019 på NFC.

Dagsorden

 

1.                               Valg af dirigent.

2.                               Valg af stemmetællere.

3.                               Formandens beretning.

4.                               Beretning fra alle udvalgsformænd.

5.                               Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6.                               Indkomne forslag. ingen forslag modtaget.

7.                               Fastsættelse af kontingent.

8.                               Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                                   PÅ valg er følgende:

                                   Carsten Andersen     modtager genvalg

                                   Hans Kr. Nielsen       modtager ikke genvalg

                                  Poul Skov                   modtager genvalg

                                  Ove Pedersen           modtager genvalg

                                   Kenneth Thorslund  modtager genvalg

9.                               Valg af suppleanter.

                                   På valg er:

                                   Jannie Rasmussen

                                   Benny Kuhlmann

                                   Peter Batiste

10.                             Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.

                                   På valg er:

                                   Henning Rasmussen

                                   Keld Olsen

                                   Suppleanter:

                                   Niels Bo Nielsen

                                   Morten Andersen

11.                             Evt.

 

 

ad1.                                    Keld Olsen blev foreslået og valgt til dirigent, og han fastslog at

                                            generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Derefter blev dagsordnen

                                            læst op.

ad2.                                    Som stemmetællere blev Morten Bruun og Jesper Clausen

                                            valgt.

ad3.                                    Formandens beretnig incl. beretning NFC.

                                            Se vedlagte bilag.

                                            Formandens beretning blev godkendt.

ad4.                                    Hundeudvalg: Kaj Rasmussen   se vedlagt bilag.

                                           

                                            Riffeludvalg/ jægerråd: Hans Nielsen .                      

                                            Se vedlagte beretning.

                                             Ung/nyjægerudvalg: Lise Thomsen

                                            Se vedlagte beretning

 

                                            Haglskydeudvalget: Helge Horskær

                                            Han fortalte om en vigende tilslutning til pokalskydningen den 3-7

                                            der var 20 skytter på 5 forskellige skydninger.

                                            Benny Kühlman havde sponsoreret præmierne, så en stor tak for det.

                                            Forslag efterspørges til hvordan man kan øge interessen til denne skydning.

                                            Resultaterne kan ses på hjemmesiden.

                                            Strandjagtudvalget: Kenneth Thorslund,

                                            Der har ikke været så meget aktivitet, men lokalredaktøren fra DJ

                                            vil gerne lave en lille artikel om dette emne, Kenneth har et stående

                                            tilbud om at man kan prøve kræfter med denne jagtform.

                                            Hjortelaug: Carsten Andersen

                                            Se vedlagt beretning.

Bemærkninger:

                                            Kaj: Hvis fælles jagt er det så samme dag som på Øen?

                                            Carsten: Det er der sikkert ingen problemer med.

                                            Hans Kr. : Der er estm. ca 1200 dyr i hele Nordfyns kommune, i

                                            seneste nr. af Jæger er der skrevet at der står 2000 dyr på øen i brunsten. Dette kan slet ikke lade sig gøre, Så så                                       det er vrøvl, så hvor kommer de tal fra. Det er som om man vil skyde skylden på det hele på jægerne inde på land.      

                                            Kenneth th.: NF . havde møde med Jacob Palsgaard fra ÅVJF, der er planlagt at sætte vildtkameraer op så man  kan få rede på vandringen.     Der er iflg. fonden skudt 250 dyr på fondens arealer, men der er kun indberettet 241 til  vildtudbytte statistikken. Igen er der modstridende oplysninger.

                                            Peter B.: Det er  grotesk det der sker på øen, fonden forsøger at kører rundt med jægerne.

                                            Kenneth th.: Fonden var glade for at der ingen kommentarer kom i kølvandet på den avisartikel, det blev taget som et tegn på at folk i almindelighed var ligeglade.

                                            Frands: Fonden tror ikke på andre end sig selv. Der er mange fakta og tal der ikke stemmer.

                                            Steen: Lauget! Jægernes talerør i denne sag , kan være glade for at.

                                            BLS har en rep. i NF.

                                            Hans Kr.: Hvis der ikke er føde på øen hvorfor skulle de så vandre så massivt derud udenfor brunsten?

                                            Frands: husk hjortemødet den 19 September.

                                           

                                            Kenneth Th.: Har kontaktet Natur/miljø styrelsen om det kan være rigtigt , at man kan leje jagten ud selvom der er udbetalt erstatning.                                    Afventer svar.

                                            Kaj: Fonden har pt. ikke haft kontakt med lodsejerne i området.

 

                                            Samarbejdsudvalget: Steen Thomsen  se formanden beretning.

                                            NFC: Steen Thomsen  se formandens beretning.

                                            Kredsarbejde: Ove Pedersen.

                                            Der har henover foråret været en del turbulens i kredsen, da kredsens  HB medlem valgte at trække sig grundet div. anklager mod hans person. Kredsformanden blev derefter ophøjet til midlertidig HB,

                                            men da kredsens næstformand også valgte at trække sig, og sammen med ham flere af kredsmedlemmerne, sad formanden pludselig med to kasketter. På Formandsmødet i Ejby blev det besluttet at hver jægerråd kunne stille med 2 rep. på det flg. kredsmøde.

                                            Rep. nr. 2 fra Nordfyn er Claus Harboe.

                                            På kredsmødet blev det så besluttet at hver jægerråd  fortsat stillede

                                            med 2 rep. resten af året indtil næste årsmøde. Det blev også besluttet at der ikke vælges ny næstformand (som så ville blive konst. formand) før det ordinære kredsårsmøde 2020.

                                            Det skal nævnes at Nyborg og Kerteminde jægerråd igen deltager i

                                            kredsarbejdet. Der er desværre en del møgsager som har ligget gemt,

                                            såsom salg af skydevogn (ikke tilladt iflg. DJ), navneskilkte samt evt. prægemaskine som ingen ved hvor befinder sig. (Kredsen har betalt                                     en  regning på  disse effekter.) Dette er tring som vi forsøger at få klarhed på.

                                            Jeg har deltaget i Game Fair 2019, et rigtig flot arr. med mange besøgende.

                                            Der er strukturmøde på Fyn den 26-9-19.

                                            Det er på Dalum landbrugsskole kl.19.00

                                            Jeg vil opfordre så mange som muligt at deltage for at give jeres mening til kende, da vi ellers ikke får indflydelse på det som er

undervejs.

                                            Jeg vil ligesom Hans Kr. gøre opmærksom på Fjordens dag på søndag den 8 September.

ad5.                                    Regnskab ved Hans Kr. Nielsen.  Se regnskabsbilag

                                            samarbejdet med de andre foreninger har givet et overskud til

                                            BLS. Der er fælleskonto som fremtidige arr. kører over

                                            og så bliver overskuddet delt 1 gang årligt

                                            Regnskabet blev godkendt.

ad6.                                    Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad7.                                    Forenings kontingent blev vedtaget  med et beløb på

                                            50 kr. pr. medlem + kontingent til DJ.

ad8.                                    Nyvalg til bestyrelsen er Kenneth Andersen der indtræder

                                            i stedet for Hans Kr. Nielsensom har valgt at stoppe i bestyrelsen.

ad9.                                    Valgt som suppleanter blev:

                                            Janni Rasmussen

                                            Benny Kuhlmann

                                            Peter Batiste

ad10.                                  Valg af revisorer:

                                            Henning Rasmussen

                                            Keld Olsen.

                                            Suppleanter:

                                            Genvalg til

                                            Niels Bo Nielsen

                                            Morten Andersen

ad 11.                                 Foreningens bukkepokal var i spil, der var 1 opsats fra Morten Bruun som dermed fik pokalen for i år.

                                             om at tilbyde hjælp

Bemærkninger:

                                           

                                            Keld Olsen: En opfordring til  at tilbyde hjælp til fonden for at få løst problemerne på Øen.

                                            Kjeld Bruun: Der er talt dåvildt på øen med drone, der skulle stå

                                            700 stk. samt 150 på Langeø , disse tal er fra marts.

                                            Åfvf har igen i år givet lov til afskydning af en dåkalv på Langø til en af foreningens ny/ungjægere, og da foreningen pt. kun har Lise Thomsen som opfylder kriterierne,  får hun denne mulighed.                             

                                            Steen Thomsen afsluttede generalforsamlingen med at

                                            takke Keld Olsen for vel udført hverv som dirigent.

 

Referent Ove Pedsersen

 

 

Formandens beretning 2018/19.

Medlemstallet ligger pt. på 143, hvilket desværre er 7 mindre end sidste år.

Der har desværre været en nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet, nogen pga. flytninger og dødsfald.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvad vi evt. kan ændre eller gøre for at få flere medlemmer.

Type

Antal

Ordinære

79

Senior - Født 1948 eller tidl.

24

Ekstraordinær

32

Æresmedlemmer

3

Husstand

3

Ungdom 16-25 år

2

Total

143

 

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kaj Rasmussen som næstformand, Hans Kr. Nielsen som kasserer og Ove Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.

Jeg har dog en igen en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, kunne lave af arr. og aktiviteter

Jeg har dog indføjet beretning fra NFC & Samarbejdsudvalget i formandens beretning.

I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:

Ove Pedersen er Jægerrådsformand, samt repræsentant i Kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd.

Ove Pedersen vil nok selv komme nærmere ind på dette senere.

Vi har i 2019 været til nogle møder/formandsmøde vedr. vores HB medlems afgang fra HB og der gik bølgerne lidt højt.

Egil Jensen er pt. Konstitueret som HB medlem og der arbejdes på at finde en ny kredsformand eller HB medlem.

Grunden til at Georg Jensen trådte tilbage fra HB, var fordi der kørte en sag om uterlig opførsel over for et kursist medlem.

Jeg må konstatere, at der er et gevaldigt rod i kredsbestyrelsen efter at Georg Jensen har været med i kredsen; men jeg ved også at den nye kredsbestyrelse og Egil Jensen arbejder hårdt og godt på at få ryddet op, så det tegner lyst for kredsens arbejde igen.

Det er også glædeligt, at Kertemind og Nyborg jægerråd har valgt igen at deltage i kredsarbejdet.

Jeg kan oplyse forsamlingen om, at den 25 september 2019 bliver afholdt et møde om en evt. ny struktur i Danmarks Jæger forbund, som jeg selvfølgelig vil deltage i, så jeg vil opfordre jer alle til at følge med i Jæger og på nettet om dette.

Bestyrelsen har netop lige indgivet et hørringssvar på en midlertidig op hævning af fredningen af Æbeløholm pga. af alt for meget dåvildt.

Vi mener, at Aage V Jensen fonden har forvaltet dåvildet helt forkert og ikke gjort nok for at skyde dåvildtet ned til en rimelig bestand og det der for er løbet af sporet.

Vi mener ikke at det er den rette løsning at ophæve fredningen i en periode; men at fonden skal anskaffe sig en professionel skytte til at tage sig af dette.

Jeg er dog ikke i tvivl om, at fonden nok får love til at hæve fredningen; men så mener vi også, at den 100m jagtfri zone skal ophæves.

I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter og der var en rimelig tilslutning.

I 2019 var vi igen med i jagtmessen i Særslev og det var rigtig godt besøgt, det vurderes at der var ca. 300 besøgende.

Jeg må erkende at Søren Rye, nok ikke var det bedste trækplaster; men vi havde en rigtig flot messe endnu engang.

Der skal lyde en stor ros til alle hjælperne for deres kæmpe indsats, uden jeres hjælp ville det aldrig gå.

De tre jagtforeninger har desuden også arr. fælles hygiejne kursus og fælles jagttegns kursus, og begge kurser var godt besøgt.

Der afholdes igen i år jagttegns kursus igen. Datoerne kunne ses på vores hjemmeside og i Jæger.

Aktivitetsudvalget har ikke lavet nogen arr. i det forløbne år, da vores udvalg selv arr. div. Arr. i løbet af året og samarbejdsudvalgets aktiviteter udgør en del af aktiviteterne i foreningen.

Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 73 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes.

Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.

Jeg gået af som formand for NFC i bestyrelsen 2019 og er nu alm. Bestyrelsesmedlem, ny formand for NFC er Kenneth Christiansen, Veflinge/Vigerslev jagtf og næstformand er Kasper Hansen, Nordfyns jagtforening. Allan Hansen er ikke længere med i bestyrelsen og ny kasserer er Keld Andersen Nordfyns jagtforening, han er dog ikke medlem af bestyrelsen; men sidder uden for som kasserer.

I 2019 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, og det forlyder, at de passer kantinen næste år også.

Kaj Rasmussen har gjort et kæmpe flot arbejde med at få holdt arealet og græsset i en rigtig fin stand og vi håber på at han fortsætter med dette.

En rigtig stor tak til de 3 for deres flotte indsat.

I 2019 er jorden som NFC ligger på solgt til kommunen og vi har så lejet jorden i 30 år frem og lejen er betalt for ud, i alt 30 kr.

Det er planen, at fejre lejeaftalen på næste Nytårsskydning.

Vi er pt. Ved at søge tilskud/midler til div. Tiltag på banen, så som overdækket standpladser og en lille renovering af klubhuset indvendigt.

Vi har også lavet konceptet om på Kyllingeskydningen om, og denne skydning hedder nu fremover Nytårsskydningen og der er ikke længere kyllinger som præmier, i stedet for er der varekurve som til dels er sponserede og betalt af banen.

I år var der en rigtig god tilslutning til skydningen og bestyrelsen har fået mange opfordringer på, at fortsætte med dette.

Der har i 2019 ikke været haglskydeprøve på NFC; men måske vi igen i fremtiden kan få haglskydeprøven til banen igen.

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 8. okt. 2019 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 6. oktober 2019

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejder vi har haft, samt til Hans Kristian Nielsen som 1988 kom i bestyrelsen i Bogense og Omegns jagtf. og der for 31 års bestyrelsesarbejde har valgt at stoppe.

Hans du skal vide, at det bliver et stort savn for os; men du har gjort det rigtigt godt i alle de år. Jeg er rigtig glad for at du stadigvæk har tilbudt at give en hånd med på riffelbanen og i det grønne råd.

Jeg vil gerne bede forsamlingen om, at rejse jer og give Hans Kr. en stor hånd for hans mange årige indsats.

 

 

Beretning på vegne af

Bogense Land og Strandjagtforenings

Formand

Steen Lentz Thomsen.

Regnskab 

 

TEKST

INDTÆGTER

UDGIFTER

Kassebeholdning

136.083,40

 

Generalforsamling/møder/gaver/ sponser

2585,00

6325,40

Kontingenter

5694,29

 

Jagtpost ( papir/porto )+Sponsorater

3700,00

3510,50

Riffel skydning/ Indkøb

2499,50

1500,00

Pokalskydning.

1115,00

784,50

Gra veringer .

 

405,00

Veste.

Sama rbejdsudvalget.

 

15.000,00

1000,00

Kursus i udsætning.

3800,00

2800,00

Vejviser + Web.

 

1811,16

Hundetræning.

2500,00

1666,00

Kokkejagter.

1500,00

4500,00

Renovering af klubhus

 

29212,40

Gebyr

 

12,00

I alt

 

174.477,19

 

53.526,93

Kassebeholdning

 

120.950,63

 

Balance

 

174.477,19

 

174.477,56

 

Underkud /Overskud

Klubhus


 

- 15.132,77

29.212,40

 

Godkendt i Smidstrup - den 03. September 2019.

 

Tekstboks:  

 

 

 

Riffeludvalget 2018-2019

 

Vinterskydning 7 hold var tilmeldet af 3-4 personer, vi har plads til flere hold så kom til denne gode aktivitet.

 

Combi skydningen Hagl og Riffel forskellige afstande, der er for der deltager men vi prøver igen her i 2020.

 

Mærkeskydningen. God aktivitet om formidagen, men også her er der plads til flere.

 

Riffelbanen 100/200 meter indskydning der er der også nedgang vi kan skyde mange flere igennem, i år har vi prøvet med en lørdags skydning hvor der heller ikke kom mange.

Klubhus på 15 meter banen har vi sat nyt loft ogkøkken ind, så aftale om at bruge det de næste 10 år derefter fornyelse af kontrakt.

 

 

Hans Kristian Nielsen

Beretning om året der gik i ung-/nyjæger udvalget:

-          Jagttegnsundervisningen startede op med godt 11 kursister. Nov 2018. Repræsenteret til første undervisnings dag, var de 3 ung-/nyjæger udvalg for hhv. Bogense (Lise), Nordfyn (Simon) og Veflinge-Vigerslev (Martin).

-          En kalv til afskydning af ungjæger fra Bogense Land og Strandjagtforening (pr. lodtrækning) på Gyldensteen. Afskydning skal finde sted i okt 2018. Der kunne desværre ikke blive enighed om en passende dato.

-          Nyt ung/nyjæger medlem til foreningen. Total ny-/ungjægermedlemmer er 2 stk.

-          Jagtposten udkom i januar 19, og blev delt ud til jagttegnsaspiranterne.

-          Invitation til ung-/nyjægere i foreningen til afprøvning af skydesimulatorer i jagtens hus d. 24/8. Ung-/nyjægere i foreningen er informeret (ingen kunne desværre deltage, da der var kort varsel).

-          Aug. 2019 der er blevet lavet et nyt indlæg om jagttegnsundervisning 19/20 i Søndersø til Jæger som udkommer okt/nov samt indlæg til lokalavisen sep/okt. Annoncen vil samtidigt florere på Facebook. 

 

ÅRSBERETNING 2019 HUNDEUDVALGET

Den 23.-2. havde vi marktræning for stående hunde, der var 7 tilmeldte, det var lidt færre end sidste år. Vi havde lånt terræner ved Jens Henrik Andersen og Knud Petersen, de fleste hunde havde også agerhøns eller fasaner for, det var en fin dag.

Den 2.-3. startede vi hundetræning ved Peter Horskjær Rasmussen, der var 24 hunde til træningen, som var 8 gange. Ved afslutningen var foreningerne vært med grill pølser. Der var stor tilfredshed med måden Peter træner på.

 

Den 12.-8. startede vi et hold op med hvalpetræning, der er 5 hunde til træningen, og de har et par gange tilbage.

Der skal fra de tre foreninger lyde en stor tak til Peter for hans store arbejde med hunde træningen. Vi håber at han har mod at fortsætte til næste år.

 

 

Formand for hundeudvalget Kaj Rasmussen

Hjortelauget

Jagt sæson 2019/20

Fordeling af nedlagt Dåvildt på Nordfyn

Antal

Hvad er skudt

 

 

 

 

 

40

Dåer

 

Ialt

Då og kalve

84

44

Kalve

 

 

 

 

20

Spidshjort

 

 

Hjorte

54

4

Stanghjort

 

 

 

 

 

3

Halvskuffel

 

 

 

 

27

Fuldskuffel

 

Total

 

138

 

Det har været meget tilfredsstillende indberetning.

Det kneb lidt i starten , men blev rigtig fint til slut.

Vi mener der ca. står 1000 dyr nu efter kalve sætning her på Nordfyn .

Bestanden ser ud til at brede sig stille og roligt over hele Nordfyn.

Der har kun været et par klager over dyr i folks haver.

Jeg kan  give det gode råd ,hvis nogen har problemer med de får spoleret blomster og træer. Hvis man sætter nogen solcelle lamper op , så holder dyrene sig væk. det har virket hos os.

Vi har besluttet i hjortelauget at vi vil indkalde Formænd og nogle af bestyrelsen i de jagtforeninger som ligger hvor bestanden er tættes. Til et møde vedrørende fællesjagt på dåer og kalve i januar.