Referat fra generalforsamling i

Bogense land og strandjagtforening

torsdag den 7.9.2017 på NFC.

Dagsorden

 

1.                               Valg af dirigent.

2.                               Valg af stemmetællere.

3.                               Formandens beretning.

4.                               Beretning fra alle udvalgsformænd.

5.                               Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6.                               Indkomne forslag. ingen forslag modtaget.

7.                               Fastsættelse af kontingent.

8.                               Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                                   PÅ valg er følgende:

                                   Carsten Andersen    modtagergenvalg

                                   Hans Kr. Nielsen       modtager genvalg

                                   Kjeld Bruun               modtager ikke genvalg

                                   Poul Skov                  modtager genvalg

                                   Ove Pedersen           modtager genvalg

9.                               Valg af suppleanter.

                                   På valg er:

                                   Keld Olsen

                                   Benny Kuhlmann

                                   Peter Batiste

10.                             Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.

                                   På valg er:

                                   Henning Rasmussen

                                   Ove Pedersen ( Melby)

                                   Suppleanter:

                                   Niels Bo Nielsen

                                   Morten Andersen

11.                             Evt.

 

Tilstede var: Bestyrelsen og 12 medlemmer.

ad1.                                    Keld Olsen blev foreslået og valgt til dirigent, og han fastslå at

                                            generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Derefter blev dagsordnen

                                            læst op.

ad2.                                    Som stemmetællere blev Janni Rasmussen og Henning Rasmussen

                                            valgt.

ad3.                                    Se vedlagte bilag.

                                            Formandens beretning blev godkendt.

ad4.                                    Hundeudvalg: Kaj Rasmussen   se vedlagt bilag.

                                            Riffeludvalg: Kjeld Bruun . Der blev afholdt vinterskydning 16-17

                                            med afslutning 7.2.17  med 3 deltagende hold, der må gerne

                                            deltage  flere i den kommende sæsson.

                                            Foreningen var på  hjortebanen i Lejbølle den 11.3 , der

                                            deltog 8 mand  og vinderen blev Henrik Granløkke  med 63 point.

                                            Den 29.4 blev der afholdt felt/combiskydning i samarbejde,

                                            der var rimelig tilslutning  og Kjeld Bruun vandt ren feltskydning

                                            med 183 point.

                                            Den 13.5 var der mærkeskydning med pæn tilsutning,

                                            Henrik Pedersen blev dagens vinder med  60/29 point.

                                            Riffelbanen generelt så er der god tilslutning med ca. 150

                                            solgte skydekort i sæssonen.

                                            Vinterskydning 17-18 med opstart den 3 oktober og med

                                            opfordring til at møde op selvom man ikke er en del af et hold.

                                            Ung/nyjægerudvalg: Morten Bruun.

                                            Der har været afholdt jagttegnskursus  henover vinteren

                                            i fællesskab med NFJ og  VVJF med pæn deltagelse,  og det er

                                            planen at starte et nyt hold op den 2 November på Søndesø skolen

                                            igen i samarbejde med de 2 andre jagtforeninger.

                                            Udvalget havde deltaget med en stand på den fælles jagtmesse

                                            og der havde været en del spørgsmål vedr. aktiviteter.

                                            Udvalget har sendt brev til Åge V. Jensen fonden vedr. afskydning

                                            af  dyr på fondens arealer, som kunne udloddes blandt nyjægere.

                                            Haglskydeudvalget: Helge Horskær

                                            Han fortalte om en vigende tilslutning til pokalskydningen,

                                            der blev bla. solgt 30 serier jagt og 24 serier vilde duer.

                                            Vinderne samt alle resultater kan ses på foreningens hjemmeside.

                                            Strandjagtudvalget: Ove Pedersen  se vedlagte bilag.

                                            Jægerråd/grønt råd: Ove Pedersen  se vedlagte bilag.

                                            Hjortelaug: Carsten Andersen   Der har været jagtstart på

                                            spidshjorte den første uge af September, der er ingen indberetninger

                                            endnu.

                                            Jagt tiden er som flg.

                                            Spidshjorte—første uge i Sept.

                                            Dåer og kalve—1.11-31-1

                                            Spidshjort/fuldskuffel—1.12-31.12  dog kun en pr. mand—Enten

                                            spidshjort eller fuldskuffel.

                                            Der har været en del skriverier vedr. faldvildt omkring og på

                                            Æbelø og hvad der er op og ned på den sag er ikke afklaret endnu,

                                            der er blevet sagt at grunden til at bestanden er så stor på øen

                                            er fordi at dyrene vandre fra fastlandet og til øen, der er dialog med

                                            lavet og Åge V. Jensen fonden.

                                            Frands Frandsen kommenterede at dyrene ikke vandrer mod øen

                                            men omvendt, han mente også at der var en passende bestand på

                                            Nordfyn.

                                           

                                            Keld Olsen mente at jagtforeningerne burde fremsætte tilbud til

                                            fonden vedr. afskydning af dyr.

                                            Samarbejdsudvalget: Steen Thomsen  se formanden beretning.

                                            NFC: Steen Thomsen  se formandens beretning.

ad5.                                    Regnskab ved Hans Kr. Nielsen.  Se regnskabsbilag

                                            Af regnskabet fremgår salg af foderrør, det er noget Kaj Rasmussen

                                            har fremstillet som er blevet solgt.

                                            Samarbej med de andre foreninger har givet et overskud til

                                            BLS. på omkring 25991 kr. hvoraf messen alene gav 17900 kr.

                                            Frandsen roste foreningen  for et fornemt regnskab.

                                            Regnskabet blev godkendt.

ad6.                                    Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad7.                                    Forenings kontingent blev vedtaget  med et beløb på

                                            50 kr. pr. medlem + kontingent til DJ.

ad8.                                    Nyvalg til bestyrelsen er Kenneth Thorslund som indtræder

                                            i stedet for Kjeld Bruun som har valgt at stoppe i bestyrelsen.

ad9.                                    Valgt som suppleanter blev:

                                            Janni Rasmussen

                                            Benny Kuhlmann

                                            Peter Batiste

ad10.                                  Valg af revisorer:

                                            Henning Rasmussen

                                            Nyvalg til Keld Olsen da Ove Pedersen ( Melby) valgte at stoppe.

                                            Suppleanter:

                                            Genvalg til

                                            Niels Bo Nielsen

                                            Morten Andersen

ad 11.                                 Steen takkede Kjeld for hans store arbejde i  bestyrelsen og på

                                            riffelbanen samt for godt samarbejde.

                                            Hans Nielsen foreslog udvidet samarbejde med den andre 2

                                            jagtforeninger, evt. en sammenlægning på sigt.

                                            Dette forslag debatteret lidt men der var ingen afklaring på dette.

                                            Hans Nielsen oplyste at formanden for skytteforeningen

                                            Peter Horskær stopper og at vi som forening var nødt til at

                                            involverer os mere i skytteforeningen for at undgå en

                                            nedlæggelse af skydebanen.

                                            Fremmødet til generalforsamlingen var også til debat, idet Keld Olsen

                                            ytrede at han da var lidt ked af at der ikke var mødt flere op.

                                            Janni Rasmussen fortalte at det ikke var det eneste sted det kneb

                                            med deltagerantal. hun nævnte bla. bestyrelsen for rosen festivalen.

                                            Steen Thomsen sagde at han var modstander af sammenlægning

                                            men tilhænger af udvidet samarbejde foreningerne imellem.

                                            Carsten Andersen efterlyste flere unge mennesker til at deltage i

                                            foreningsarbejdet.

                                            Peter Horskær sagde at det selvfølgelig er sjovere når der var flere

                                            medlemmer, og fremtiden nok var øget samarbejde.

                                            Frans Frandsen fortalte at alle kursister på hans jagttegnshold

                                            blev meldt ind i DJ.

                                            Steen tager det til efterretning og tager det med til samarbejdsudvalg.

                                            Hans  Nielsen sagde at nyjægerne falder fra DJ, når der skal betales

                                            kontingent.

                                            Jesper Clausen fortalte at på afholdte duejagter for nyjægere

                                            var det svært at få folk til at komme, også til en afholdt

                                            kokkejagt var der nogle som syntes det var dyrt selvom der var

                                            fuld forplejning og endda afhentning.

                                            Fransen mente at nyjægere går glip af meget ved ikke at være

                                            medlem, bla bladet. Hans Nielsen  sagde at nyhederne får de

                                            unge fra de elektroniske medier.

                                            Der  Var udloddet en kokkejagt på indgangsbon  den  vandt

                                            Kjeld Bruun. Der var en kokkejagt på amerikansk lotteri og den

                                            vandt  Sten Hansen

                                            Foreningens bukkepokal var i spil, men der var desværre kun

                                            indleveret 1 opsats så pokalen gik til Kaj Rasmussen.

                                            Steen Thomsen afsluttede generalforsamlingen med at

                                            takke Keld Olsen for vel udført hverv som dirigent.

 

Formandens beretning 2016/17.

Medlemstallet ligger pt. på 148, hvilket desværre er 3 mindre end sidste år.

Der har desværre været en nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet, nogen pga. flytninger og dødsfald.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvad vi evt. kan ændre eller gøre for at få flere medlemmer.

Æresmedlemmer                                     3

Ordinære medl.                                       83

Seniormedlemmer                                   22

Xkstra ordinære medl.                             35

Husstandsmedl.                                        3

Ugdomsmeldlemmer                               1

Kursistmedlemmer                                  1

I alt                                                           148 hvor af 6 er kvinder

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Carsten Andersen som næstformand, Hans Kr. Nielsen som kasserer og Ove Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.

Jeg har dog en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, kunne lave af arr. og aktiviteter

Jeg har dog indføjet beretning fra NFC & Samarbejdsudvalget i formandens beretning.

I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:

Ove Pedersen er blevet Jægerrådsformand, efter at Lennart Frowin, har valgt at trække sig fra Jægerrådet, fordi Jægerrådet valgt Ove Pedersen som repræsentant i Kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd.

Ove Pedersen vil nok selv komme nærmere ind på dette senere.

Foreningen er desuden ved at bliver repræsenteret i et udvalg for Nyjæger/Ungjæger arbejder under HB i Danmarks Jægerforbund, som skal prøve og finde ud af hvad der skal til for at fastholde og tiltrække flere ny/Ungjæger til jagtforeningerne.

Dette er sat i værk af bl.a. mig, da jeg mener at det er bedst hvis jagttegns kursisterne og ungjægerne selv kommer med deres bud om hvad de mener vi bør tilbyde og gør og ikke alle os, der i mange år har været medlem af en jagtforening.

Det bliver spændene at høre hvad der kommer ud af dette og jeg er sikker på at Morten Bruun formand for Ny/Ungjæger udvalget i foreningen glæder sig til og få input derfra også.

Det er vores kursist medlem, som er blevet spurgt, om hun kunne tænke sig at deltage i et sådant arbejde, hvilket hun har takket ja til, sammen med en fra hver af de andre kredse i DJ.

Ove Pedersen repræsenterede Foreningen på et formands møde i Ejby, som var indkaldt som følge af kredsmødet i 2016 og det roderi der har været i kredsen.

Der blev der opfordret til samarbejde og ro i kredsen og den nye kredsformand Michael Søbye lovede, at han ville gøre sit til at samle alle jæger råd og kredsen.

Foreningen havde igen en stand til Løgfestivalen i okt. 2016, hvor der blev lavet smagsprøver og vi promoverede vores forening og jeg forventer at vi deltaget igen i år.

I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter, jeg kunne desværre ikke selv deltage.

I 2016 var vi igen med i jagtmessen i Særslev og det var rigtig godt besøgt, det vurderes at der var ca. 450 besøgende.

Jeg må erkende at Jørgen Skovgaard fra Nak og Æde, gjorde det godt og trak en del besøgende, selv og kokken Nicolaj meldte afbud i sidste øjeblik.

Der skal lyde en stor ros til alle hjælperne for deres kæmpe indsats.

De tre jagtforeninger har desuden også arr. fælles hygiejne kursus og fælles jagttegns kursus, og begge kurser var godt besøgt.

Der afholdes igen i år jagttegns kursus igen og vi forsøger at få et samarbejde omkring nyjæger/ ungjæger op og køre. Datoerne kunne ses på vores hjemmeside og i Jæger.

Aktivitetsudvalget har ikke lavet nogen arr. i det forløbne år, da vores udvalg selv arr. div. Arr. i løbet af året og samarbejdsudvalgets aktiviteter udgør en del af aktiviteterne i foreningen.

Vi har indført sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 87 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes, men dog en lille stigning på 3 personer siden sidste år.

Vi fortsætter med sms servicen.

Jeg blev genvalgt som formand for NFC i bestyrelsen på NFC 2017.

I 2017 har køkkenet været passet af Helene, hvilket hun har gjort rigtig godt; men pga. af nyt job, har hun valgt at stoppe igen og vi skal der for igen ud og finde en ny kantinepasser.

Der har i 2017 blevet sat nye PIR sensorer til alarmanlægget op på NFC og skeet tårnene er nu færdigrenoveret.

Vi har desuden lavet tag og sikkerheds hegn ved de vildeduer, på opfordring fra jagttegnslærerne og det har sat gang i heftig debat om hvor vidt vi skal lave tag over alle standpladserne før renovering af klubhuset.

En renovering af klubhus, ligger mindst 2 år fremme i tiden, da det vil blive noget dyrt.

Allan Hansen er lige pt. I gang med at få lavet papirer, ved Danmarks Jægerforbund, på købet af jorden af Franz Bernstorff og vi forventer, at købet vil være en realitet til repræsentantskabsmødet den 10. oktober 2017, prisen på jorden blev 130.000,-kr. forlanger 90.000,- kr. for de 3,5 tønder land.

Der har i løbet af 2017 ikke været skudt lige så meget som i 2016 og det vi høre, som en af grundene er, at vi mangler overdækning på standpladserne.

Om det kun skyldes det ved jeg ikke lige pt. Men bestyrelsen på banen arbejder med det.

Den 19. august 2017 havde banen den store fornøjelse og afholde en haglskydeprøve igen og der var 70 tilmeldte deltagere. Der var en beståelsesprocent på ca. 72 %, hvilket er meget flot i forhold til resten af landet, en kæmpe tak til alle jer der var hjælpe instruktører før prøven, for der var mange kursister der kom på banen både de 3 lørdage som var programmeret og på en del træningsaftner også.

Det er helt sikkert jeres store indsats der har gjort udslaget, da mange af kursisterne kom flere gange og trænede.

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære generalforsamling den 10. okt. 2017 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 6. oktober 2017

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejder vi har haft.

 

Beretning på vegne af

Bogense Land og Strandjagtforenings

Steen Lentz Thomsen.

 

 

TEKST

INDTÆGTER

 

UDGIFTER

Kassebeholdning

106.628,99

 

Generalforsamling/møder/gaver/ sponser

2000,00

7311,80

Kontingenter

5609,82

 

Jagtpost ( papir/porto )+Sponsorater

3100,00

3737,00

Riffel skydning

2887,70

485,00

Pokalskydning .

1820,70

1716,00

G ra veringer . Medaljer.

 

170,00

Foderrør.

675,00

 

Løg festival.

1000,00

347,50

Rævejagt.

Vejviser+ Web. Hundetræni ng.

571,38

 

3200,00

 

1007,07

800,00

Bukkepral.

 

 

 

Samarbejde i de 3 foreninger

25991,00

 

 

Gebyr

 

 

14,00 _

 

I alt

 

153483,89

 

 

 

15588,37

Kassebeholdning

 

 

137895,52

 

Balance

 

153483,89

 

 

153483,89

 

Overskud

 

 

30854,90

 

 

 

Godkendt i Smidstrup - den 05. September 2017.

 

..              Revisor                     _ .       Kasserer        -

7.,  1:       .     /  ',,C , 'l"j/  L-'---.                                        ,:._--.              ,Z::.c;d   ..,.           <

Tekstboks: " -"'


----------'-;",'---,,'t--!1-/,,r,,,---\        ----.. ---------------------- --- - -- - - 


 

i ,vi -.


 

;,.


 

I(',/::'-