Generalforsamling for Bogense land og strandjagts forening.

Torsdag den 2/9-2021 Klubhuset Smedestræde Nr. Esterbølle kl.19.00.

Der var 22 medlemmer mødt op, fra bestyrelsen var der afbud fra Lise Thomsen.

Kaj Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Valgt til stemmetællere blev valgt Benny Kühlmann og Helge Horskjær.

Formanden aflægger beretning Formands Samarbejdsudvalg og NFC

se vedhæftet bilag.

Der blev diskuteret stålhagl med nedbrydelig haglskål, der er flere forskellige slags på markedet bl.a Land og fritid og Kent.

Udsætnings debatten var der også, med forslag om at det var opdrætter der skulle indberette hvem /hvor mange. Men stadig er det den der udsætter der skal indberette og det er jægerne ikke gode nok til af forskellige årsager.

Blyfri riffelammonition blev også debatteret, Peter B. mente at fristen var lige kort nok, Ove svarede at han ikke var sikker på uden at fristen måske var blevet kortere hvis ikke DJ var gået forrest.

Udvalgs beretninger. Hagl, Sivert Thomsen fortalte om foreningens pokalskydning, se vedhæftet bilag

Hunde, Til Træning hos Peter Horskjær er der ikke kommet nye hunde til, så han fortsætter ikke med mindre der kommer større opbakning til hundetræning.

Der var ingen kommentarer hertil.

Riffel, Steen Thomsen- se vedhæftede beretning.

Pris på lille hjortebane på 15 m anlægget, hvor der skydes med laserpatron,en ide der arbejdes videre med.

der blev spurgt om foreningen helt havde opgivet turen til hjortebanen,

datoer bliver undersøgt og meldt ud hurtigst muligt, hvis interesse vil det være med forudbetaling fra deltagere.

Ny/ungjæger, Lise Thomsen- fremført af Ove Pedersen- se vedhæftede beretning.

Der var ingen kommentarer hertil.

Strandjæger, Kenneth Thorslund fortalte omkring indsigelse mod ophævning af fredningen vedr. Æbelø holm for en foreslået 3 årig periode.

Han kom også med det tilbud at alle der havde mod på at prøve strandjagt bare skulle kontakte ham.

Der var ingen kommentarer hertil.

Hjorte, Carsten Andersen - Der blev indberettet 150 dyr i sidste sæson,

hvoraf de 55 var hjorte. Det er ikke mange der ikke er indberettet.

På fondens arealer blev afskydningen 182 dyr, men pga. covid restriktioner var antallet af jagtdeltagere lavt. Årsmøde blev aflyst men der er nyt møde i 2022. Der har ikke været klager over ødelæggelser, det kunne tyde på at bestanden er ved at være godt spredt ud.

Der blev spurgt til Mufloner på Æbelø, og jo de er der stadig, og skal måske indgå i naturplejen på øen.

Indberetningen iflg. udbytte statistikken passer ikke, men forklaringen kan være at skytterne ikke indberetter for det korrekte afskudssted.

Grøntråd/jægerråd- Poul Skov-- se bilag.

KredsOve Pedersen se bilag.

Regnskab ved Kenneth Andersen- se vedhæftet regnskab.

Overskuddet fra hundetræning er overført til fælles kassen for arr. for de tre foreninger.

Der var en del debat omkring bankrenter og gebyrer, måske en forhandling med banken. Regnskab for del fælles foreningskasse, Steen undersøger.

Ingen indkomne forslag.

Kontingentet forbliver uændret 50.00 kr.

Valg:

Carsten Andersen modtog genvalg.

Poul Skov modtog genvalg

Ove Pedersen modtog genvalg

Kenneth Thorslund modtog genvalg

Kenneth Andersen ønskede at udtræde,

Peter Hansen blev foreslået og indvalgt.

9. Valg af suppleanter:

Charlotte Jepsen modtog genvalg.

Peter Batiste modtog genvalg.

10. Valg af revisorer samt suppleanter.

Niels Bo Nielsen modtog genvalg.

Keld Olsen modtog genvalg.

 

suppleanter

Kaj Rasmussen modtog genvalg.

Johnny Kristensen modtog genvalg.

11. Evt.

Udvidelse af skydetider på NFC kan ske med øget støjdæmpning i forbindelse med den nye miljø godkendelse der skal udfærdiges.

Der blev spurgt om det så også kunne ændre noget på riffelbanen, men der gælder andre regler og den miljø godkendelse skal fornyes i 2023.

Der blev kommenteret på at datoer i jagtposten ikke var korrekte vedr. mærkeskydningen, dette er taget til efterretning, foreningen vil gøre brug af sms meddelelser til medlemmerne.

Foden har givet foreningen en kalv til afskydning blandt foreningens ungjægere, så Lise Thomsen for budet.

Kragebens pokalen blev uddelt blandt foreningens medlemmer som havde indleveret ben . Vinderen ved lodtrækning blev Peter Batiste.

Årets buk gik til Kaj Rasmussen.

Referent Ove Pedersen

 

Formandens beretning 2020/21.

Her i det forgangene år har vi alle mærket COVID-19 og de konsekvenser det har givet og stadig giver. I vil høre fra de forskellige udvalgsformænd, at der har været mange aflysninger af arr. i 2021 og COVID-19 spøger stadigvæk i vores hverdag.

Medlemstallet ligger pt. på 137, hvilket desværre er 3 mindre end sidste år.

Der har desværre været nogle, der ikke har betalt/meldt sig ud og de derfor blevet slettet, nogen pga. flytninger og dødsfald.

2021

ANTAL

ordinære

76

senior - Født 1948 eller tidl.

20

ekstraordinær

34

kursist (Jagttegnsaspirant)

0

æresmedlemmer

2

husstand

4

ungdom 16-25 år

1

total

137

Type 2020Antal
Ordinære

78

Senior - Født 1948 eller tidl.

21

Ekstraordinær

33

Æresmedlemmer

2

Husstand

3

Ungdom 16-25 år

1

Total

140

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kenneth Thorslund som næstformand, Kenneth Andersen som kasserer og Ove Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg, vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning og redegør for deres aktiviteter. Dog vil de igen i år, bære præg af at vi har haft COVID 19 og har været lagt ned en del af året.

Jeg har dog igen en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, om hvad de kunne lave af arr. og aktiviteter

Jeg har dog som sidste år, igen tilføjet beretning fra samarbejdsudvalget i formandens beretning.

I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:

Ove Pedersen er fortsat jægerrådsformand, samt repræsentant i kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd.

Ove Pedersen vil nok selv komme nærmere ind på dette senere.

Vi har i 2021 været til nogle møder:

Egil Jensen er stadig HB medlem og Hans Kr. Nielsen er fratrådt som kredsformand. I stedet for er Thomas Albertsen fra Ærø blevet kredsformand, ind til næste kredsformandsvalg.

Hans Kr. har selv valgt at trække sig og måske Ove eller Hans Kr. kan uddybe dette nærmere.

I Danmarks Jægerforbund er den siddende formand Claus Lind Christensen og det må siges at han har en del udfordringer.

Jægerforbundet bliver bl.a. udfordret af, at en del forsøger at starte et nyt jagtforbund.

Som i alle sikkert allerede har læst i bladet Jæger, så bliver jægerne kraftigt udfordret med udsætninger af ænder og nok også fasaner, da vi ikke er gode nok til at indberette vores udsætninger.

Claus Lind fortalte på Kredsmødet på Dalum landbrugsskole, at de indberettede tal overhovedet ikke stemmer overens med virkeligheden. Han er godt klar over at indberetningssystemet ikke har virket optimalt og mange har forgæves forsøgt at indberette.

Min opfordring til os alle er at vi selvfølgelig får indberettet det vi skal, så vi ikke mister udsætningerne.

Det er også meldt ud fra forbundets skydeudvalg, at de støtter forslaget med at udfase bly i riffelpatroner til jagt i 2023, hvilket egentlig er ok, da alle de blyfragmenter der bliver i vildt kødet, ikke er særligt sundt og indtage.

Der er ganske gode blyfrie alternative patroner på markedet allerede, som virker rigtig godt og sagtens kan slå ihjel, på lige fod som blypatroner og er meget præcise også.

Vi oplever desuden også lige pt. at der er meget store udfordringer med at forhandlerne kan få haglpatroner hjem og priserne stiger en del.

Følg med i Jæger om dette problem og hvad der rører sig på jagtens område.

Samarbejdsudvalget:

I samarbejdsudvalget har vi holdt nogle få møder og har måttet aflyse vores arr. pga. af Covid 19; men vi er så småt ved at komme i gang igen og forsøger at få vores aktiviteter til at køre normalt igen.

Vi nåede at afholde et jagttegnskursus og på dette var der kun 10 deltagere og de har kæmpet med at kunne gennemføre kurset pga. Covid 19

Der afholdes igen i år jagttegnskursus og flere andre aktiviteter, samt arbejder vi på at få vores jagtmesse i 2022 sidst i februar, vi havde i planerne om at prøve at lave en jagtmesse den 28 aug. 2021; men blev enige om at det var bedst at vente til februar 2022.

Datoerne vil løbende kunne ses på vores hjemmeside og i Jæger.

Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 76 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes.

Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.

NFC:

Også på NFC har vi været ramt af lukning pga. Covid-19 i starten af sæsonen; men har dog haft nogle gode mdr. siden midt april.

Jeg er igen blevet formand for bestyrelsen på NFC og har igennem hele året kæmpet hårdt for at få banens hjemmeside op og køre; men af mange grunde er det endnu ikke lykkedes og Claus Harbo forsøger nu at hjælpe med dette.

Jeg ved godt, at det der har stået på hjemmesiden, at den ikke var opdateret fra sidste år; men jeg har virkelig gjort hvad jeg kunne for at få det rettet og jeg fortsætter med at forsøge at få den op og køre igen til sæsonen næste år.

I 2021 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, og vi håber at de vil fortsætte til næste år igen.

Sivert Thomsen har gjort et kæmpe flot arbejde med at få holdt arealet og græsset i en rigtig fin stand og vi håber på at også han fortsætter med dette.

En rigtig stor tak til de 3 for deres flotte indsat.

Vi har pt. fået et tilskud af MST på 153000 kr. til div. tiltag på banen, så som overdækket standpladser og en lille renovering af maskinhusene og på rep. mødet først i oktober, vil Claus Harbo fortælle meget mere om planerne. Der kan ses en plakat med billeder af de nye standpladser i klubhuset.

Vi valgt i år at lave en præmieskydning den sidste skydedag med helstegt pattegris i stedet for smørrebrød og det må siges at det var et godt arr. Der var ca. 35 deltagere. Det kostede ikke noget at deltage i præmieskydningen, ud over træningsprisen for de duer som man brugte på sit kort og alle skydekort blev derefter afleveret i en kasse, hvor vi så trak lod om de fine sponsorpræmier.

Der var dog også en præmie til den bedste i hver disciplin, som også var sponsor givet

I år var vi nødt til at aflyse nytårsskydningen, men vi vender tilbage igen efter nytår med denne skydning.

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 5. okt. 2021 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 4. oktober 2021

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejde vi har haft.

Jeg vil også gerne takke Kenneth Andersen for sin tid i bestyrelsen, da han har valgt at stoppe.

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og give Kenneth Andersen en stor hånd for hans store indsats og ønske ham knæk og bræk med fremtiden. Vi håber jo, at vi stadig vil se dig ved vores aktiviteter fremover.

 

Beretning på vegne af

Bogense Land og Strandjagtforenings

Formand

Steen Lentz Thomsen.

Beretning haglskydning.

Til den afholdte pokalskydning blev der solgt 45 serier.

Resultater er som følger:

Skeet M.

1. Steen Thomsen 22/25 -2. Helge Horskjær 20/25 -3.Søren Svop 19/25

Skeet A.

1 .Morten Olsen 17/25 -2. Ulrik Pedersen 15/25 -3. Benny Kühlmann 12/25 -4. Lise Thomsen 10/25

Jagt A.

1. Helge Horskjær 23/24 -2. Ulrik Pedersen 23/24 (efter omskydning) -3. Morten Enghoff 23/26

Jagt B.

1. Lise Thomsen 18/25 -2. Nicklas Enghoff 18/29 -3. Charlotte Jepsen 15/28 -4. Hans Bruun 8/31

Veteran jagt.

1. Sivert Thomsen 24/25 -2. Kaj Rasmussen 20/27 -3. Bent Andeersen 20/28 -4. Niels Andersen 18/27

Vilde duer.

rækkefølge efter omskydning.

1. Ulrik Pedersen 10/10 -2. Kjeld Bruun 10/10 -3. Morten Bruun 10/10 -4. Bent Andersen

Der var mange sponsorpræmier så tak til Benny Kühlmann med flere.

 

Beretning Riffeludvalget:

Vi kom godt i gang med skydningen på riffelbanen og der har været jævnt godt besøgt hele sæsonen, på trods af COVID 19.

Der er på de 3 100 meter baner lavet nogle skillevægge og de virker også godt for støjen i huset.

Vi forsøgte med et Bulls Eye kamera som afløsning for de gamle slidte som er på banen; men de fleste af de andre banepassere synes ikke det var brugervenligt nok.

Dette Kamera ejer foreningen nu og ligger i boksen på riffelbanen, sammen med Chrono grafen og aftræksvægt måleren.

Ove Pedersen har lige pt. gang i en forhandler, som har leveret løsninger til bla. Øst jysk våbenhandels indskydningsbaner, om vi evt. kunne få et tilbud med hans løsning til vores baner.

Vi er blevet enige om med de andre foreninger og skytteforeningen, at vi ikke vil lave flere hastebeslutninger eller indkøb af noget som måske ikke duer.

Når vi skal have nyt system, skal det være en færdig løsning fra en leverandør, som vi så kan få til at lave de reparationer der måtte komme og vi ikke igen står med noget som ingen kan lave.

Vi har desuden af holdt combi skydning og der var ca. 22 deltagere, hvilket var hvad vi kunne få igennem om eftermiddagen; men det ville være godt hvis vi kunne få nogle flere til at komme om formiddagen og skyde.

Vi havde i år lavet lidt flere muligheder for forskellige skydestillinger, som skulle hjælpe flere med at deltage, trods diverse handicaps.

Det var min første combiskydning og jeg synes personligt at det var en god skydning, med de begrænsninger som der er på en 200m bane.

Jeg vil selvfølgelig opfordre de andre foreninger til at vi laver skydningen igen til næste år igen.

Jeg har afholdt et møde med skytteforeningen og de er villige til at skyde penge i et nyt kamera system sammen med jagtforeningerne og fortsat give os de gode vilkår som vi har, mod at vi hjælper dem med at passe 200m banerne om tirsdagen.

Vi lukker ned den 21 september efter den sidste træningsskydning og glæder os til vi kan starte op igen til næste år igen.

Vores vinterskydning gik i stå efter 2 skydninger pga. COVID 19 og vi arbejder på at kunne starte vinterskydningen op igen i år og dem der betalte indskud i år vil selvfølgelig ikke blive snydt for de sidste skydninger.

Vi sende ud, så snart vi har fundet ud af hvordan vi afholder det til efteråret/ vinter.

Vi håber selvfølgelig at i igen vil støtte op omkring dette.

Så vil jeg gerne slutte med at takke alle banepasserne, de 2 andre jagtforeninger, skytteforeningen og alle jer som kommer og bruger banen for det gode samarbejder vi har og forsat håber vi får igen næste år.

På udvalget vegne

Steen Lentz Thomsen

Nyjæger

 

Jagttegnsundervisningen blev afholdt i foråret, da der var nedlukning henover jul og nytår. Tilslutningen var ikke så stor. Vi håber på bedre tilslutning næste år. 

Der har ikke været afholdt nogle ung/nyjægfer arr. grundet covid-19.

Mvh Lise

Beretning fra jægerråd 2021

Der har ikke været den store mødeaktivitet jægerrådet i den forgangne periode,

Årsmødet blev afholdt med få deltager via teams.

På det første møde efter årsmødet blev konstitueringen : Ove Pedersen Formand ( valgt 2018), næstformand Jens Arne Knudsen (Nordfyns), kasserer Lars Mortensen (Bederslev) og Arne Eriksen blev valgt som suppleant for Ove i kredsbestyrelsen. Kim Falck Groony (Nordfyns strandjagt) er grønt råd repræsentant.

Af aktiviteter var fjordens dag 2020 som måtte aflyses, men fjordens dag 2021 bliver gennemført og det er sædvanlig den anden søndag i september hvor der vil være folk fra jægerrådet tilstede.

Grønt råd.

Der er 2 fiskeriområder på Nordfyn. De skiller omkring Bogense med et område op mod Æbelø og et ned mod Middelfart. Der kan gives tilladelse til 4-6 fiskefartøjer i området af gangen. Det er både bundskrabende redskaber og muslingefiskere.

Dvs. vi har stort set ingen beskyttelse af vores kystnære område.

Kommunen er obs på bjørneklo, der er 3 ansat til at komme rundt og tilse bekæmpelse, der regnes med at bekæmpelsen skal ske 3 gange årligt.

Der er nye regulativer for oprensning af vandløb, der er udvalgt 2 vandløb for af afprøve de nye regulativer som er Sillenborg kanalen og Nyhave afløbet.

De nye handleplaner for natura 2000 for perioden 2022 -2027 skal godkendes i 2022 med indsatser og mål.

Dette et udpluk af grønt råds arbejde, man kan finde alle referater under Nordfyns kommune-grønt råd.

Beretning kredsen.

Året 2021 begyndte hvor vi slap i 2020 nemlig med nedlukning og ingen aktiviteter og møder udover dem som blev holdt via teams.

Planlagte frivillige jagtprøver måtte aflyses, dels pga forsamlingsforbud dels var undervisningen ikke færdig.

Det planlagt årsmøde i Marts måtte skubbes til Juni for at overholde tidsmæssige vedtægtsfrister.

På Årsmødet blev der valgt ny kredsformand, da Hans Kristian Nielsen havde valgt at trække sig,

Ny formand blev Thomas Albertsen fra Ærø, velkommen til ham.

Fangel Jagtforening havde et uformuleret men godt forslag til at fastholde/ få nye medlemmer især blandt unge. Forslaget kunne ikke komme til afstemning, da der ikke var en konkret forslag, der arbejdes videre med det i kredsen for at få det op på et HB møde.

Det fynske dyrskue blev ligeledes aflyst.

Det første ”rigtige” kredsmøde blev holdt på Ærø hvor der var rundvisning til de projekter som markvildtslauget derovre havde på støttekroner til. Flotte projekter hvor man kunne begynde at se små resultater.

Konstitueringen i den nye Kreds blev. Thomas Albertsen Formand ( valgt), Ove Pedersen Næstformand Nordfyn,Tonny Mikkelsen Kasserer, Ulrik Christensen Sekretær Middelfart. Kredsen består af Bernt Jessen Odense, Jacob Foged Svendborg, Jens Thomsen Fåborg-Midtfyn, Kristian Spodsbjerg Nyborg, Søren Madsen Kerteminde. Der er pt ingen fra Assens ,Langeland og Ærø.

Der er aftalt formandsmøde for alle jagtforenings formænd den 7 oktober i Svendborg hvor også DJ´s Direktør vil komme.

Der er delegeret møde den 15 september i Svendborg forud for Repræsentantskabsmøde i Occ den 18 September.

De delegerede fra Nordfyn er Kim Falck Groony, Arne Eriksen, Thorbjørn Stegelman og Henrik Demant.

Ove Pedersen deltager som formand for jægerrådet.

Game fair på Brahe trolleborg blev afviklet fra den 6-8 August. kredsen var repræsenteret med 2 mand,

da det er et arr. der bliver kørt fra Kalø pga. størrelsen det samme vil også gælde for jagt outdoor i Occ 2022.