Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde ,Nr. Esterbølle

Onsdag dag den 18-03-2019 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden.

2.                  Kassereren.

3.                  Nyt fra udvalgene.

4.                  Klubhus i skytteforeningen v/Hans Kr. Nielsen

5.                  Samarbejdsudvalget v/ Steen-Kaj-Hans Kr.

6.                  Jægerråd/kredsen

7.                  Hjortelauget

8.                  NFC

9.                  Diverse

10                 Dato for næste møde

11                 Evt.

 

 

Tilstede var:  Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær, Lise Thomsen, Steen Thomsen, Kenneth Thorslund og Ove Pedersen.

 

 

Ad1.             Foreningen har nu 2 ungdoms medlemmer, rimelig  fremmøde

                      til kredsårsmødet, der også indeholdt diskussion omkring

                      konflikten Nyborg-Kerteminde/kredsen.

                      Der var også diskussion omkring det at kredsbestyrelsen udpeger

                      koordinatorer.

Ad2.             Der er kommet mellemafregning fra DJ.

 

Ad3.             Riffel: Der var en fin afslutning på vinterskydningen.

                      Der er opstarts arbejdsdag på Havrekrog den 6 April.

                      Annoncering for opstart på Facebook.

                      Flugtskydning:  Dato for foreningens præmieskydning står i jagtposten.

                      Ung/nyjæger: Intet til dette punkt.                    

                      Strandjagt: Intet til dette punkt

                      Hunde: Der er tilmeldt 22 deltagere til hundetræning, de er blevet

                      opdelt i 4 hold efter niveau som kører med 3 hold lørdag og 1 hold

                      onsdag. Der er bevilliget en dummyskyder til Peter.

                     

Ad4.             Der arbejdes på at indhente priser på køkken. Det manglende loft

                      bliver sat op når der er flyttet til udendørs anlæg.

                      Dj skal søges om midler vedr. ombygning.

                      Løbende vildtbane på 15 m. undersøges  økonomi/udførelse.

                      Evt. en lille container til Havrekrog til opbevaring af skiveholdere mm.                   

Ad5.             Foreløbig regnskab fra jagtmessen er ca. 25000 kr.

                      Den fælles kasse opgøres 1 Juni og overskuddet deles.

                      Der arbejdes på at finde nye områder til den fælles ræveregulering

                      i 2020.

                      Vedr. jagtmesse er der forslag  herfra om at hjælpere får betalt indgang

                      samt spisebillet.

                      NYT NYT  Kragens dag som tiltag for nyjægere med åben tilmelding.

 

Ad6.             Allerede nævnt under formanden siden sidst.

                      Referater fra kredsbestyrelsen sendes fremadrettet også til

                      jagtforeningsformændene, for at imødegå kritik af at der ikke informeres

                      nok fra jægerrådet.

 

Ad7.             Til årsmødet i hjortelauget var der 40 fremmødte.

                      Der er indberettet 138 dyr  38 % hjorte,der er skudt 237 dyr på Æbelø.

                      Næste årsmøde er den 10 Marts 2020

                      Det kan være problematisk at afsætte dådyrekødet ved større             afskydninger.

                      Hvis der ikke opnås enighed vedr. jagttider Nationalt/Regionalt

                      bliver der igen fuld jagttid.

                      Kommunens opsatte råvildtskilte er alle blevet stjålet.

 

Ad.8             Der undersøges  om kommunen kan overtage banen og NFC lejer

                      sig ind. Containerne skal støjsikres. Der har været en ok opstart.

 

Ad.9             Der er stadig datoer på pasningsplanen til NFC som ikke er besat,

                      se vedhæftet pasningsplan.

                      Der mangler påtegning for den 17/4- 05/5-27/7og 07/8

                      Alle der har mulighed for at møde op på Havrekrog til arbejdsdag

                      den 6 April, skal bare komme. Ove kommer ikke da der er opstart af

                      frivillige jagtprøver samme dag.

                      Både mærkeskydning samt combiskydningen skal annonceres på

                      foreningens facebook side.

Ad.10          Næste møde 27.5.2019 kl. 19.00 Smedestræde 8

                      Ove sørger for forplejning.

 

 

Referat ved Ove Pedersen