Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde ,Nr. Esterbølle

Onsdag dag den 21-11-2018 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden.

2.                  Kassereren.

3.                  Nyt fra udvalgene.

4.                  Jagtpost (aflevering arr. der skal i jagtposten 2019, skal sendes på mail

                      til Kaj ell. Steen)

5.                  Andre emner.

6.                  Dato for næste møde.

7.                  Evt.

 

 

Tilstede var:  Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær, Lise Thomsen og Ove Pedersen.

Afbud fra: Steen Thomsen og Kenneth Thorslund.

 

 

Ad1.             Formanden havde meldt afbud.

Ad2.             Der er indberettet til DJ. vedr. kontingent.

                      Loft og skruer  til klubhuset er udlæg fra kassen, afventer evt.

                      kommunalt tilskud.

                      Der er oprettet fælles kasse til brug for fælles arr. afregning en gang årlig.

Ad3.             Riffel: Der er pæn tilslutning til vinterskydningen.

                      Der er planlagt en Lørdags indskydning på 100/200 Havrekrog før

                      bukkejagten, som et forsøg på at afhjælpe trængslen om onsdagen.

                      I det nye år er der planlagt rep. af skiver og standere ( Kjeld og Ove

                      står for materialer og koordinering.

                      Flugtskydning: Intet nyt.

                      Samarbejdsudvalget: Foreningernes bestyrelser betaler ikke for indgang

                      til jagtmessen, medmindre de ønsker at deltage i lodtrækningen.

                      Der er 25 udstillere.

                      Strandjagt: Kenneth havde meldt afbud.

                      Hunde: Der er nye datoer for hundetræning i 2019.

                      Peter Horskær undersøger hvad en dummy kaster koster i indkøb.

                      Nyjæger: Jagttegnsholdet er kommet i gang med 11 deltagere.

                      NFC: Der arbejdes med flere modeller for banen.

                      Selvejene institution, jordkøb eller leje på langtidskontrakt.

                      Kyllingeskydningen er blevet til nytårsskydning fra 2019.

                      Haglskydeprøve er droppet da det giver for meget trængsel på de ordinære skydedage op til prøven, og aspiranterne benytter sig ikke af

                      de dage der er sat udelukkende til dem.

                      Der er sket kasserer skifte, men kassen er endnu ikke blevet overdraget til den nye kasserer.

                      Hjortelaug: Der er stadig for få indberetninger på skudte dyr, og der er stadig en for stor afskydning af hjorte.

                      Tallene for 17/18 er Då 19, kalv 14, Hjort 20.

                      Der skal GPS mærkes dyr på Æbelø for at få et overblik vedr. vandring til og fra øen.

                      Kreds/jægerråd: Eigil Jensen (Fåborg-Midtfyn) er konst. som                kredsformand indtil Kredsmødet i2019.

                      Niels Lauritsen er blevet ny riffel koordinator efter P.E.Nielsen som

                      længe havde ønsket at stoppe.

                      Den 6 Nov. var der møde vedr. strukturdebatten i DJ. der var 26        deltagere.

                      Det er planlagt at kredsen deltager i Gamefair 2019 på Brahetrolleborg ,

                      sideløbende forsøges der at lave et nyjæger arr.

                      På sidste jægerrådsmøde var der inviteret 2 gæster fra Veteraners     jagtforening, foreningen er startet i Varde, og det er meningen at den   skal være landsdækkende. Den Fynske formand er Ole Rasmussen herfra

                      Nordfyn, derfor invitationen.

Ad4.             Gennemgang af annoncører, samt indlæg, husk at sende.

                     

Ad5.             Der er blevet sat advarselsskilte på  Gyldenstensvej vedr. hjortevildt

                      det er et stort skilt som man ikke lige kan overse. Det er kommunen der ,               har opsat det.

Ad6.             Næste møde er Onsdag den 9 Januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset på    Smedestræde, Nr. Esterbølle

Ad7.             Intet til dette punkt

 

 

Referat ved Ove Pedersen