Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Hos Kenneth Thorslund

Torsdag den 16-11-2017 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Udvalgene siden sidst (afleverer til jagtposten)

4.                  Jkf/kredsen

5.                  Hjortelauget

6.                  NFC

7.                  Diverse

8.                  Dato for næste bestyrelsesmøde

9.                  Evt.

 

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Kenneth Thorslund,

Morten Bruun, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær og Ove Pedersen.

 

Ad1.             Formanden fortalte at der har været afholdt rep. Møde på NFC, og der

                      Bliver uddybet mere under punkt 6. Der har været møde i Gudbjerg

                      Vedr. miljø godkendelser omkring skydebaner.

                      Mødet i samarbejdsudvalget var aflyst.

 

Ad2.             Der er indkøbt veste med logo til bestyrelsen, ellers ikke noget nyt.

Ad3.             Aflevering af materiale til jagtposten.

                      Riffel: Banen Havrekrog åbner den 17 april

                      Der er combi/feltskydning den 21 april (fælles arr.)

                      Foreningens mærkeskydning den 5 maj.

                      Lejbølle tur annonceres senere, ligger pt i  samarbejdsudvalget for

                      større deltager antal.

                      Nyjæger: der er gratis deltagelse for nyjægere i den fælles rævejagt.

                      Der har været lidt problemer vedr. annoncering til det fælles

                      Jagttegnskursus. Opfølgning nødvendig ved arr. På vores hjemmeside,

                      Carsten er nødt til at få de relevante oplysninger for at kunne lægge det

                      på. Der er pt 14 deltagere tilmeldt.

                      Morten skal kontakte skovridder Jacob Palsgaard (Aa.V.Jensen fond)

                      For at høre nærmere om muglighed for nyjæger at afskyde  1 dyr på

                      Æbelø.

                      Hunde: Der er fælles træning af hunde og det foregår hos Peter Horskær

                      Der er også planlagt 1 gang marktræning.

                      Strandjagt: Kenneth  var blevet kontaktet af et Sjællandsk ægtepar

                      Der gerne ville prøve trækjagt her på Fyn i efterårsferien.

                      De var ude flere gange og var  meget begejstrede.

                      Kenneth er obs. på jagt ved Nr. Nærå stranden opfølgning, samt jagt på

                      Drejet hvilket ikke er muligt da der er fredning på området.

                      Kenneth undersøger mulighed for havjagt, der kan deltage max 8

                      Personer og vil koste ca 2500 kr. total, Evt deltager fra samarbejds-

                      Foreningerne.

 

Ad4.             Jægerråd/grønt råd/ kredsen: Årsmøde Jægerråd bliver den 10 Januar

                      Kl.19.00 i Klubhuset Otterup og Omegns Jagtforening, det er lidt uvist

                      hvem der repræsenterer kredsen da Odense jægerråd har årsmøde

                      samme dag. Niels Søndergaard fra DJ. Har takket ja til at deltage og vil

                      fortælle om de kommende jagttider, udsætning mm.

                      Der er intet fra grøntråd da rep.ikke var tilstede ved sidste jægerråds-

                      møde. Ove har deltaget i et møde i Jægerforum som blev afholt på

                      Sollerup af NST. Ref. Bliver rundsendt når det er frigivet.

                      Ove stiller op til formandsposten i Jægerrådet, og skulle han blive valgt

                      udløser det en ekstra plads til BLS, og den vil Hans Kr. gerne indtage.

 

Ad5.             Hjortelaug: Formanden har sagt op da han har fået andet arbejde

                      udenfor området. Der er pt. ingen emner til ny formand.

                      Årsmødet i hjortelauget er den 14 Marts 2018 på Havrehedsskolen.

                      Der er konstanteret for lille afskydning på dåer og kalve, det er noget

                      som skal følges op på, evt. i forbindelse med dialogmøder fra DJ.

 

Ad6.             NFC: Jordkøbspapirerne er ikke kommet retur fra DJ. endnu.

                      Købsprisen for området er 130000,00 kr.

                      Casper fra NFJ undersøger hvad det kan koste at lave moduler

                      til overdækning af standpladserne.

                      Kommunens Miljøafdl. Har været på inspektion og banen er blevet

                      pålagt fremover at bruge miljø godkendte duer, rest parti må dog gerne

                      bruges op, dette vil medfører en pristigning fra 1,20 kr til 1,33 kr/due.

                      Banen skal igen i 2018 benyttes til Haglskydeprøve.

Ad7.             Der har været afholdt dialogmøde med Dj i Ejbyhallen vedr. den nye

                      Jagttids lovgivning der var et ringe fremmøde. Der blev talt for at der

                      blev oprettet flere markvildtslaug  så indberetninger kunne blive

                      registreret og derved danne et bedre forhandlings grundlag for den

                      næste jagttids forhandling.

                      Der er pt. 87 tilmeldt SMS service.

                      Der er generalforsamling i Nr. Esterbølle skytteforening først i det ny år.

                      Peter Horskær stopper som formand.

                      Jagtforeningen har pt. 3 pladser i bestyrelsen, så det var oplagt at finde

                      1 person i jagtforeningen som kunne være interesseret i at deltage.

                      (kræver medlemskab af skytteforeningen)

 

Ad8.             Næste møde afholdes hos Morten Bruun  Mandag  den 15 januar  2018

                      Kl. 19.00

 

Ad9.             Der er fælles rævejagt den 3 Februar 2018  fra NFJ klubhus.

                      Der er jægeraften den 22 Februar 2018.         

 

 

Referat ved Ove Pedersen