Referat af årsmødet Nordfyns jægerråd

Afholdt Strandager Jagtcenter, 6. januar 2022


Fysisk fremmødte: 9 – Online via Teams: 7


1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere.

Leif Thyrsted Pedersen – Valgt som dirigent

Lars Nyholm – Valgt som stemmeoptæller

Thorbjørn Stegelmann – Valgt som referent


2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.

Se bilaget: Beretning for jægerråd Nordfyns virke 2021.PDF

Beretningen blev godkendt

Beretning fra Det Grønne Råd:

Se bilaget: Samlet referat DGR for 2021.PDF

Beretningen blev godkendt


3. Valg af formand.

Kandidat: Ove Pedersen - Valgt


4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.

Hver enkelte af de 9 repræsenteret jagtforeninger blev nævnt ved navn.

Formand: Ove Pedersen, Bogense Land og strandjagtforening

Christian Rasmussen, Otterup Jagtforening

Thorbjørn Stegelmann, Strandager jagtforening

Jens Arne Knudsen, Nordfyns jagtforening

Henrik Demant, Veflinge/Vigerslev jagtforening

Kim Falck Grony, Nordfyns Strandjagtsforening

Arne Eriksen, Slettens jagtforening

Lars Mortensen, Bederslev jagtforening

Poul Skov, Bogense Land og strandjagtforening

Carsten Johansen, Skåstrup jagtforening

Det ønskes at konstitueringen sker ved først kommende Jægerrådes møde.

Dette blev godkendt


5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelse
og suppleanter for disse.

Kandidat til HB: Lars Udengaard er indstillet

Suppleant kandidat til HB: Thomas Albertsen er indstillet

Kandidat til kredsformandsposten: Ejgil W. Jensen er indstillet


6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles
skriftligt til kredsformanden senest tre uger før
kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage
en mere vidtgående indstillingsprocedure.

Jægerrådet ønsker bemyndigelse til selv at udpege dem, som der skal deltage.

Dette blev godkendt


7. Indkomne forslag.

Ingen


8. Nyt fra kredsen

Punktet blev sammenlagt med punkt 9


9. Nyt fra HB. Ejgil W. Jensen

For jægerrådet:

Se bilaget: Jægerrådsårsmøde2022.PDF

For kredsen:

Se bilaget: Kreds 5 struktur 1.PDF

Der blev udleveret et spørgeskema, som blev udfyldt i grupper. Skemaet er en del af ovennævnte dokument.

Ejgil kunne berette at der i Kreds 5 er 10 Jægerråd og 8 af disse er aktive.

Ejgil takkede for sine 3 år i HB og hovedgrunden til at han udtræder er at 4 børn tager tid

Både Lars Udengaard samt Ejgil W. Jensen lagde meget vægt på at de er til rådighed omkring spørgsmål med mere, såfremt den enkelte jagtforening har behov.

 


10. Eventuelt.

Intet

 

Herefter fik Claus Lind Christensen, hvor han som Formand for Danmarks Jægerforbund, foretog en gennemgang at en del emner, som de enkelte jagtforeninger bør have fokus på:

Opsætning af solcelleparker – Her bør de enkelte jagtforeninger være aktiv for at sikre frie passager for især hjortvildt. Det blev nævnt det positive som er blevet gennemført ved Vejen. Der er lavet flere mindre arealer fremfor et stort. Disse betragtninger gives videre til Det Grønne Råd. DJ hjælper gerne med rådgivning.

Leder uddannelse: Det foretages primært på Kalø, men flere at disse enkelte moduler, kan sagtens foretages på Strandager i stedet.

Vildtudbytte: Vi skal ikke bare tænke udsætning. Vi skal kæmpe for det vilde vildt.

Husk at deltage i vingeundersøgelsen.

Der er vigtigt at vi står på vildtets side for at sikre et god udbytte. Især på trækvildt.

Der blev spurgt til især jagt på Bramgæs og der er ikke fastsat jagt. Regulering er muligt i stedet: 50 stk pr dag. Dog ikke på vand.

Fokus på indrapportering af vildtudbytte: Kvaliteten skal være i top. Der er for mange fejl samt at det anbefales at komme med supplerende info. ”Arter.dk” kan anvendes til upload af billeder fra vildtkamera samt mobil.

Der kom et spørgsmål omkring arealkrav til hjorte vildtet: Dette krav fastholdes og der er ikke ønske om andet. Der ændres ikke på den politik.

Ove Pedersen takkede de fremmødte og han ville sørge for at det spørgeskema som vi udfyldte også ville blive sendt ud til alle de 9 jagtforeninger

Således opfattet

Referent Thorbjørn Stegelmann