Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Mandag dag den 27-01-2020 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Siden sidst v/Formanden

2.                  Siden sidst v/Kassereren

3.                  Nyt fra alle udvalgene og deres arr./aktiviteter

4.                  Samarbejdsudvalget (pølsekursus, rævejagten & hygiejne kursus)

5.                  Klubaften v/ Kuhlmann

6.                  NFC

7.                  Kredsmøde (kandidater til kredsformandsposten)

8.                  Diverse

9.                  Dato for næste bestyrelsesmøde

10.                Evt.

 

 

Tilstede var:   Kaj Rasmussen, Poul Skov, Helge Horskær, Kenneth Andersen, Steen Thomsen, Lise Thomsen, Kenneth Thorslund og Ove Pedersen.

 Afbud: Carsten Andersen.

 

 

Ad1.             Der er kandidat til kredsformandsposten (se under punkt 7.)

                      Vedr. trykjagt på Langø, Formanden for hjortelauget havde fået en

                      beklagelse fra fonden, over at fonden ikke havde fået noget tilbage svar.

                      Der var skudt 5 dyr på første jagt.

                      Formand og kasserer har haft møde med skytteforeningens ditto,

                      og der blev der aftalt at alt mellem foreningerne bliver nedskrevet

                      fremover, så der ikke opstår tvivl om hvad der er aftalt.

                      Hjortebanen på pistolanlægget blev drøftet lidt, og der var enighed om                  at arbejde videre med projektet.

                      Vores revisor Henning ”Tømrer” Rasmussen er afgået ved døden, så  

                      Niels Bo har tilkendegivet at han overtager tjansen.

Ad2.             Vedr. jagtposten, næsten alle sponsorer har betalt.

                      Der er 1 medlem der er stoppet som ordinært medlem, og nu kun er

                      ekstra medlem, 3 mangler at betale.

Ad3.             Riffel:  Der er udarbejdet pasningsplan for udendørs banen, der mangler

                      kun at få fastlagt arbejdsdag.

                      Hagl: Intet pt.

                      Ung/ny jæger: Der er 19 deltagere til jagttegnskursus.

                      Der er planer om prøveskydning af haglpatroner hos Helge tidspunkt                       kommer senere. Planlagt info til jagttegnskursisterne + info om

                      medlemsaftenen hos Kuhlmann.   

                      Strandjagt: Intet under dette punkt.

                      Hunde: Intet siden sidste møde.

                      Hjortelaug: Intet nyt.

                      Jægerråd/ kreds: Det afholdte Årsmøde for Jægerrådet på Strandager                   var ”rimelig” besøgt, når der tages i betragtning at der var opstået

                      tvivl om hvor det blev afholdt. Hvor de forkerte oplysninger er kommet                 fra er uvist. A. Ulriksen fra hjortelauget var inviteret, men flere af de

                      tilstedeværende deltagere var lidt utilfredse med hans angreb på DJ.

                      Årsmødet næste år prøver bestyrelsen på om der kan arr. spisning før                       mødet, for at se om det kan lokke flere af huse.

                      Husk tilmelding af stemmeberettigede deltagere til Kredsårsmødet

                      den 5. marts på Landbrugsskolen kl.19.00 til Ejgil W. Jensen.

                      Alle medlemmer er velkomne til at deltage.     

Ad4.             Husk fælles ræveregulering den 8. februar v/Nordfyns klubhus.

                      Der er aftaler med lodsejere de steder hvor reguleringen skal foregå.

                      NF. dækker op til morgenmad, Steen & Karsten rydder af og dækker op

                      til middag.

                      Pølsekursus den 22.februar, 13 er tilmeldt.     

                      Hygiejnekursus den 18. marts kl.18.00 Køreladen Langesø.

Ad5.             Der er klubaften den 19. marts hos Kuhlmann og der er tilmelding

                      senest den 17. marts.

Ad6.             Der er ikke helt styr på dagsordner til møderne, og på referaterne      efterfølgende.

                      Der kommer nyt net på stolperne. Kenneth A. har haft prøver med.

                      Til Nytårsskydningen var der ca. 158 skydninger hvilket var flot.

                      Der er planlagt grillfest + skydning den 8.August

                      Steen har arbejdet lidt med hjemmesiden, men kan ikke få nødvendige

                      info.

Ad7.             Hans Kristian Nielsen har anmeldt sit kandidatur som ny kredsformand,

                      og er med rundt til jægerrådsårsmøderne for at præsenterer sig.

                      Sidste frist for at anmelde kandidatur er den 5. februar.

                      Lise, Kaj og Steen deltager i kredsårsmødet.

 

 

Ad.8.            Lise opretter ny Facebook side.

Ad.9.            Næste møde er den 23.marts på Smedestræde.

Ad.10.         Intet til dette punkt.

 

Referat ved Ove Pedersen