Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde ,Nr. Esterbølle

Mandag dag den 27-05-2019 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Nyt fra udvalgene.

4.                  Samarbejdsudvalget v/ Steen-Kaj-Hans Kr.

5.                  Jægerråd/kredsen ( nyt fra formandsmødet den 7 maj vedr. HB)

6.                  Hjortelauget

7.                  NFC

8.                  Diverse

9.                  Dato for næste møde

10                 Evt.

 

 

Tilstede var:  Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær, Kenneth Thorslund og Ove Pedersen.

Afbud fra Steen Thomsen og Lise Thomsen.

 

 

Ad1.             Formanden havde meldt forfald, så ingen beretning.

Ad2.             Combi skydningen gav 1000 kr. i overskud til deling.

                      Kjeld Bruun vandt den rene feltskydning.

                      Mærkeskydning var eget arr. og Morten Bruun vandt.

                      Der afventes afregning fra samarbejdsudvalget.

                      Næste afregning fra DJ ventes omkring 1/6-19

                      Der var 9 fremmødte til bukkepral, Arne Madsen og Tony Nielsen havde

                      hver en buk med til paraden.

 

Ad3.             Riffel:  Combiskydning bliver fremover kun  i samarbejde BLS og         Nordfyns.

                      Vores mærkeskydning er i tilbagegang.

                      På trænings aftnerne er der meget svingende deltagelse.

                      Den ekstra lørdags træning havde en meget ringe deltagelse.

                      Flugtskydning:  Dato for foreningens præmieskydning  er den 3 Juli.

                      Bennu Kühlmann vil gerne sponsorerer  1 præmie i hver række og

                      2 premie hvis der er 5 skytter i rækken, der  er 3 præmie som udløses

                      hvis der er 11 eller flere i en række.

                      Hans får lavet plakat.

                      Ung/nyjæger: Intet til dette punkt. Lise havde meldt afbud.                  

                      Strandjagt: Der har været møde i Natur frednings foreningen, og der

                      er blevet lavet en rapport vedr. Nærå stranden, og den siger at det ikke

                      er jægerne som har skylden for  tilbagegang i fuglevildtet, men

                      landbruget!!!

                      Klinte strand er nævnt som forsøg på at sætte under vand!!!

                      Der er forslag om at Odense  og Nordfyns kommune skal gå sammen om

                      opkøb af Strandager enge som så også skal sættes under vand!!!

                      Rene Bak er valgt som ny formand i Nordfyns strandjagts forening.

                      Hunde: Hunde træningen er forbi for denne gang, med et pænt          overskud.

                      Der er indkøbt den af Peter ønskede dummy kaster.         

Ad4.             Der er pt intet nyt, næste møde er i August.    

Ad5.             Ove redegjorde for formandsmødet den 7 Maj i Ejby.

                      Der blev besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg som skulle

                      bedre samarbejdet jægerrådne imellem, så misforståelser

                      bliver taget i opløbet.

                      Der  blev også besluttet at på Kredbestyrelsesmødet den 25 Juni

                      kan hvert jægerråd stille med 2 personer.

                      Jægerråd Nordfyn afholdt ekstraordinært møde den 19 Maj hvor også

                      jagtforeningsformændene var med, og her blev det besluttet at

                      Claus Harboe deltager i kredsmødet sammen med Ove Pedersen.

Ad6.             Lauget har afholdt møde i April, men der er endnu ikke noget referat.

                      Anden opsætning af de nye vildt skilte har indtil videre fået lov til

                      at være i fred.

Ad7.             Der er intet  nyt fra NFC.

Ad.8             Fredag den  31 vil det resterende loft samt lamper  sat op.

                      Der etableres nyt køkken henover sommeren.

                      Forslag om at afholde foreningens generalforsamling i huset hvor

                      der samtidig kan foretages indvielse.

                      Forslag omkring spisning evt. med tilmelding.

                      Der afholdes regulerings kursus i huset den 27 og 28 sept.

                      Der er plads til 25 deltagere og prisen er 300 kr.

 

                      Der er konstanteret mårhund på fyn, og H.Kr. Nielsen har overtaget

                      regulering på hele Fyn.

                      Naturstyrelsen har hjemtaget ansvaret for regulering fremadrettet.

Ad.9             Næste møde er den 14 August kl.19.00 Smedestræde 8.

                      Ove sørger for forplejning.

Ad.10          Evt. intet til referat under dette punkt.

 

 

 

Referat ved Ove Pedersen