Referat bestyrelsesmøde

Bogense Land og Strandjagtforening

Hos Steen Thomsen, Æbeløgade 14a, Bogense

Torsdag den 26-03-2018 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Udvalgene siden sidst.

4.                  Komende arr.

5.                  Jægerråd/Kredsen

6.                  Hjortelauget

7.                  NFC

8.                  Diverse

9.                  Dato for næste bestyrelsesmøde

10.                Evt.

 

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Kenneth Thorslund, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær og Ove Pedersen.

Afbrud fra Morten Bruun.

 

Ad1.             Der var ikke meget nyt, udover Kredsmøde som føltes som en

                      tam oplevelse. Afholdt OCC messe var en flot udstilling.   

Ad2.             Der er afregning fra DJ. og der er få restanter. Der er 147 medlemmer.

                      Rævereguleringen og jægeraftenen gav overskud.

                      Hundetræning giver også et pænt overskud.

                      ”Honorar” til Peter for hans store arbejde, der er lidt udgifter

                      til indkøb af div. rekvisitter.

Ad3.             Riffel: Der er arbejdsdag samt opsætning den 6 april.

                      Opgaver som rydning af skrænter samt opretning af forvold ved

                      100 m banen.

                      fordeling af opgaver til combiskydning er som flg.

                      Bls. Præmier samt opsætning af feltbane.

                      NFJ.Skydevogn, telt og pølser.

                      VVJF. Hjælper til hvor det behøves.

                      Nyjæger: Morten var ikke tilstede.

                      Hunde: Der er 36 hunde til træning, så det er en succes.

                      Der er 2 markprøver . 

                      Strandjagt: Der er opserveret masser af både bramgæs og grågæs rundt

                      omkring på markerne.

                      Flugtskydning: Træningsskydning er begyndt og der er mange kursister.

                      Samarbejdsudvalget: Til jægeraftenen var der 11 hjorte og 2 bukke til

                      opmåling.

                      Til Rævereguleringen var der pæn tilslutning, men en fast aftale med de

                      berørte lodsejere er nødvendig for næste år evt. direkte kontakt.

                      Der er tænkt opstart af vores jagtmesse 2019, hvem der evt skal inviteres

                      som ”trækplaster”.

Ad4.             Combiskydning den 21 April 

                      Mærkeskydning den 5 Maj

                      Pokalskydning den 4 Juni

Ad5.             Jægerråd/Kredsen: Hans efterlyste rettelser vedr. kredsens/jægerrådets

                      hjemmeside  ( Ove undersøger nærmere og får det bragt ajour for

                      jægerråd nordfyn)

                      Kredsårsmødet syntes uden ret meget indhold og  noget af det mest

                      opløftende var et indlæg vedr. afrikansk svinepest som er ved at

                      brede sig.

                      Der blev talt en del om skuffemedlemskaber i jagtforeningerne, og hvad

                      det kunne betyde for arr. da der ikke vil kunne udbetales tilskud fra DJ

                      hvis der var den type medlemskaber i foreningerne.

                      Der har været forslag om at samle jægerrådsårsmøder i puljer, men

                      det forslag fandt ikke den store tilslutning på kredsmødet.

                      Fremmødet til jægerrådsårsmøderne har været meget svingende fra

                      møde til møde, nogle var godt besøgt mens andre var med få deltagere.

                      Der er livsstilsmesse på Valdemarsslot i pinsen 2018 og Ove deltager for

                      jægerråd Nordfyn. Dyrskuet er stadig valgt fra pga. for store                omkostninger for at deltage.

 

Ad6.             Hjortelaug: Der har været afholdt årsmøde med 50 fremmødte.

                      Lauget fortsætter, men Skåstrup jagtforening har meddelt at de

                      melder sig ud af lauget.

                      Der var 3 gevirer på paraden.

                      Lauget har pt. Allan Ulriksen som fung. formand, ny formand vælges

                      på det konstituerende møde.

                      Antallet af skudte hjorte blev ikke nævnt.

                      Vedr. afskydning af hjortevildt på fondens arealer er tallene som flg.

                      Langø 37 stk og Æbelø godt 200 stk.

                      Man afventer udspil vedr. fredningstid.

Ad7.             NFC: Papirerne vedr. køb af jorden for flugtskydningsbanen er på plads,

                      der ytres ønske om at ejerkredsen kun bliver på 3 foreninger som den

                      reelt er, og ikke som den var før foreningssammenlægninger.

                      Net er sat op og løse reb er sikret.

                      Der er kommet en ekstra container.

                      Der er i år holdskyde finale og haglskydeprøve.

Ad8.             Lokale på skytteforenings 15 m bane kan bruges som klublokale,

                      det er planen at investerer i en bane til løbende vildt som skal opsættes

                      på pistolbanen.

                      Ekskurtionstur til Tjørning skytteforening for at se hvordan deres anlæg

                      er. Hans har fået tlf.nr. til foreningen.

Ad9.             Næste møde er hos Kaj Rasmussen den 6 August kl. 19.00

Ad10.          Evt: Intet.  

 

 

Referat ved Ove Pedersen